Den här enkäten utforskar i vilken utsträckning svenska läkare i opererande specialiteter (kirurgi/ortopedi/obstetrik/anestesi) arbetat utomlands. Vi ämnar även spåra de mest frekventerade internationella kontakterna för att undersöka det ömsesidiga samarbetet. Alla svar är helt anonyma och resultaten kommer enbart att presenteras på aggregerad nivå. All data är sparad i REDCap, via Lunds Universitet. Om du har några frågor om denna enkät, kontakta ST-läkare och doktorand Adam Lantz (adam.lantz@med.lu.se), läkarstudent Lotta Velin (jur14lve@student.lu.se), eller överläkare och docent Lars Hagander (lars.hagander@med.lu.se).

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.